خانه صولت

خانه صولت


خانه صولت

خانه صولت:

   يكي ازخانه هاي ارزشمندشهرتاريخي ابركوه خانه صولت است. اين خانه درمحله دروازه ميدان واقع شده است. قدمت آن قاجاري است وصاحب آن صولت يكي ازخوانين آن روزگاردرابركوه بوده است. اين خانه نيزهمانند اغلب خانه هاي ابركوه وخانه هاي فلات مركزي ايران، ازكليت معماري درونگرا پيروي ميكند براي رسيدن به اين حياط پس ازگذشتن ازپيش ورودي وهشتي زيباي خانه بايد راهروي طولاني را طي كرد. درچهارسوي حياط مركزي 4 صفه واقع شده ضلع شمالي اتاقي 5 دري است وبه علت رونوشت: به آفتاب بودن و پوشيده بودن جداره ها واستفاده ازدربهاي كوچك فضاي زمستان نشين بوده است. روبه روي آن صفه جنوبي است كه پشت به آفتاب بوده وكاملاً گشوده است. اين سرسرا (شكم دريده) براي استفاده درتابستان بوده است ودوستون گچبري زيبا دارد. جداره هرچهارضلع روبه حياط نيز با تزئينات خاص گچبري شده است. قسمتهايي ازجبهه غربي و جنوبي بنا به صورت 2 طبقه اجرا شده و زيرصفه جنوي پايابي كنده شده درسنگ واقع است كه ازآن براي دسترسي به شبكه قنات كه اززيرخانه مي گذشته استفاده مي شده. يكي ازقسمتهاي خاص اين بنا برج چهارگوش كنارراهروي ورودي است. 

این خانه با سردری بلند و باشکوه دارای گچبریها و مقرنسکاریهای بسیار زیبا و برج بلند مراقبت است. مساحت خانه حدود هزار متر مربع است که 150 متر مربع آن شامل حیاط مرکزی است و پیرامون آن عمارتی در دو طبقه و گاه سه طبقه (با احتساب زیرزمین) قرار گرفته است. از خصوصیات بارز بنا، میتوان ستونهای تزیینی گچبری شدهی زیبا، پرکار و پرنقش و نگار را ذکر کرد که به صورت برجسته با نقوش اسلیمی گل و بوته و صفّههایی به صورت گوشوارهمانند دور تا دور حیاط را دربر گرفته است. هماکنون، موزهی مردمشناسی ابرکوه در این بنا جای دارد. قدمت این بنا به اواخر دورهی زندیه و اوایل دورهی قاجاریه میرسد.