خانه آقازاده

خانه آقازاده


خانه آقازاده

خانه آقازاده

   يكي ازخانه هاي ارزشمند واصيل ابركوه خانه آقازاده است ومي توان آن رادركنارسروكهنسال وگنبدعالي نمادي براي شهرتاريخي ابركوه دانست. خانه آقازاده درمحله دروازه ميدان ودرجنوب شهر ابركوه واقع است. اين خانه دركنارخانه هايي ارزشمند مانند خانه موسوي، سيدعلي آقا مجموعه اي فاخرراشكل داده اندكه درطرح هاي عمراني سازمان ميراث مشهوربه طرح پرديسان مرمت شده وآماده بهره برداري درزمينه گردشگري اند. اين خانه ازدو قسمت اندروني وبيروني تشكيل شده كه درهشتي، ورودي هريك جداشده وتعريف ميشود قسمت اندروني بنا نيزبا گودال باغچه درميان و3 جبهه ساخته شده ودرسه ضلع شمالي، غربي وجنوبي شكل گرفته است درمعماري فلات مركزي ايران اغلب جبهه اي كه روبه نورغرب بوده ساخته نمي شد ويافضاهاي فرعي درآن قرارمي گرفت. يكي ازفضاهاي كم نظيرويا بي نظيراين خانه بادگير دواشكوبه (دوطبقه) بنااست كه دركناركلاه فرهنگي، ازنظرشكل وحجم وتركيب بسيارشكيل وزيبا به وجود آورده است زيرپوشش كلاه فرهنگي نيزبامقرنس گچي ريزنقش تزئين شده است. قدمت بنا قاجاري است ومتعلق به آقازاده كه ازمعممين شهر بوده است.