جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه با فرماندار محترم و شهردار پیرامون مسائل شهرستان و شهر

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه با فرماندار محترم و شهردار پیرامون مسائل شهرستان و شهر


جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه با فرماندار محترم و شهردار پیرامون مسائل شهرستان و شهر

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه با فرماندار محترم و شهردار پیرامون مسائل شهرستان و شهر
جمعه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۲۲
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir