تقدیر و تجلیل از دو بازنشسته گرامی (سرکار خانم پورصدری و اقای محمدرضا قنبری)

تقدیر و تجلیل از دو بازنشسته گرامی (سرکار خانم پورصدری و اقای محمدرضا قنبری)


تقدیر و تجلیل از دو بازنشسته گرامی (سرکار خانم پورصدری و اقای محمدرضا قنبری)

تقدیر و تجلیل از دو بازنشسته گرامی (سرکار خانم پورصدری و اقای محمدرضا قنبری)