تجدید آگهی مزایده عمومی

تجدید آگهی مزایده عمومی


تجدید آگهی مزایده عمومی

تجدید آگهی مزایده عمومی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 540 مورخ 12/7/94 شورای محترم اسلامی شهر و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره 604/97 مورخ 27/01/97 در نظر دارد يك باب مغازه و يك قطعه زمین متصل به مغازه واقع در تقاطع كوچه طراوت يكم - كوچه باغ بزرگ را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 08/02/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

نوع كاربري

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

يك باب مغازه

تجاري

3/25

000/500/7

000/750/189

000/000/12

يك قطعه زمين محصور متصل به مغازه

مسكوني

35

000/000/1

000/000/35

 

 

 • کلیه هزینه های انتقال سند بعد از گرفتن مجوزهای قانونی از شهرداری به عهده خریدار می باشد.
 • متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
 • متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قید عبارت "مزايده واحد تجاری و  زمین مسکونی کوچه باغ بزرگ " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
 • کلیه پاکت ها روز یکشنبه مورخ 09/02/97 ساعت 8 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.
 • چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
 • سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
 • وجه زمین بایستی بصورت هفتاد درصد  نقد و و باقیمانده بصورت اقساط توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.