تجدیدآگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی

تجدیدآگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی


تجدیدآگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی

 

تجدیدآگهی مناقصه عمومی

موضوع: واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 703 مورخ 8/11/96 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به تهیه کروکی عرصه و اعیان املاک سطح شهر و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی و کنترل ضوابط شهرسازی و ضوابط ساخت و ساز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه فوق از تاریخ 06/01/97 لغایت20/01/97 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه مراجعه نمایند.

   

                                                                                                            شهرداری ابرکوه