تجدیدآگهی مزایده اجاره عمومی موضوع: اجاره محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه به منظور دایر نمودن روز بازار (جمعه بازار)

تجدیدآگهی مزایده اجاره عمومی موضوع: اجاره محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه به منظور دایر نمودن روز بازار (جمعه بازار)


تجدیدآگهی مزایده اجاره عمومی موضوع: اجاره محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه به منظور دایر نمودن روز بازار (جمعه بازار)

تجدیدآگهی مزایده اجاره عمومی

موضوع: اجاره محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه به منظور دایر نمودن روز بازار (جمعه بازار)

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 660 مورخ 09/10/96 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه را به منظور دایر نمودن روز بازار (جمعه بازار)، منوط به یک روز در هفته را از طريق مزايده عمومی با شرایط ذیل بصورت اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان می­توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 02/02/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 • مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه 000/000/22 ریال می باشد.
 • نرخ بهای خدمات و عوارض دریافتی از کسبه سیار بومی و غیر بومی با توجه به نرخ جدید شورای اسلامی شهر ابرکوه می باشد. (نرخ دریافتی هر وانت بومی 120 هزار ریال/ وانت غیربومی150 هزارریال)
 • متقاضيان می بایست مبلغ 000/000/14 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
 • متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل اسناد داخل پاكت سربسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.(قید عبارت " مزایده روز بازار جمعه " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
 • کلیه پاکت ها روز دوشنبه مورخ 03/02/97 ساعت 10 صبح با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزایده اعلام می­گردد.
 • چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می­گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
 • سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری ابرکوه