تجديد آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

تجديد آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني


تجديد آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

تجديد آگهي مناقصه عمومي

واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 917 مورخ 15/11/97 شورای محترم اسلامی شهر و صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ 26/12/97 در نظر دارد امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 20/01/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ü       مبلغ پایه قرارداد ماهیانه 44.000.000 ریال می باشد.

ü       متقاضيان می بایست مبلغ 27.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

ü       برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ü       شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ü       جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.

شهرداری ابرکوه