تجديد آگهي مناقصه عمومي تامين نيروي انساني مورد نياز در قسمت هاي اداري، عمراني، نگهباني و ...

تجديد آگهي مناقصه عمومي تامين نيروي انساني مورد نياز در قسمت هاي اداري، عمراني، نگهباني و ...


تجديد آگهي مناقصه عمومي تامين نيروي انساني مورد نياز در قسمت هاي اداري، عمراني، نگهباني و ...

فعاليت

مدت پيمان (ماه)

برآورد اوليه ( ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

تامين نيروي انساني مورد نياز در قسمت هاي اداري، عمراني، نگهباني و ...

10

970/635/288/12

000/000/620

 

 

 

 

 

تجديد آگهي مناقصه عمومي

تامين نيروي انساني مورد نياز در قسمت هاي اداري، عمراني، نگهباني و ...

شهرداري ابركوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 192 شوراي محترم اسلامي شهر ابركوه و بر اساس بودجه پيشنهادي سال 98 نسبت به واگذاري امور مطابق جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران و شركتهاي ذيصلاح و واجد الشرايط اقدام نمايند.

 نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي در وجه شهرداري ابركوه يا واريز نقدي  به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه كارگران به نام سپرده شهرداري ابركوه

  • مهلت و چگونگي دريافت اسناد مناقصه: مراجعه به امور مالي شهرداري ابركوه
  • مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: تاپايان وقت اداري مورخ 29/04/98 واحد حراست شهرداري ابركوه
  • تاريخ و محل گشايش پاكت ها: مورخ 30/04/98 ساعت 8 در محل شهرداري ابركوه
  • برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری ابرکوه