تجديد آگهي مزايده عمومي بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر

تجديد آگهي مزايده عمومي بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر


تجديد آگهي مزايده عمومي بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر

تجديد آگهي مزايده عمومي

بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر

شهرداري ابركوه به استناد مجوز شماره 373 مورخ 98/05/28شوراي محترم اسلامي شهر ابركوه بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر را با شرايط ذيل بصورت اجاره يكساله به كانون­هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبر فعاليت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ابركوه واگذار نمايد،متقاضيان مي­توانند پس از دريافت اسناد مزايده از واحد امور مالي قيمت هاي پيشنهادي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 98/07/21 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

ü       مبلغ پايه اجاره بهاء ماهيانه 000 / 000 / 21 ريال(بيست و يك ميليون ريال) مي باشد.

ü       متقاضيان مي بايست مبلغ 000 / 000 / 13 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابركوه واريز يا ضمانت نامه بانكي تهيه نمايند.

ü       برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

ü       شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

ü       ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

ü       جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.abarkooh.ir مراجعه نماييد.

 

شهرداری ابرکوه