تجديدآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي احداث سوله هاي ميدان ميوه و تره بار شهر ابركوه

تجديدآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي احداث سوله هاي ميدان ميوه و تره بار شهر ابركوه


تجديدآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي احداث سوله هاي ميدان ميوه و تره بار شهر ابركوه

تجديدآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

احداث سوله هاي ميدان ميوه و تره بار شهر ابركوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 981 مورخ 12/12/97 شورای محترم اسلامی شهر و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره 989/98 در نظر دارد احداث سوله های میدان میوه و تره بار شهر ابرکوه را از طریق مناقصه عمومی براساس فهرست بها به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 12/02/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

  •       برآورد کل پروژه  000/000/000/8 ریال می باشد.
  •       متقاضيان می بایست مبلغ 400.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز یا ضمانت نامه معتر بانکی تهیه نمايند.
  •       برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  •       شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  •       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
  •       جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.

 

 شهرداری ابرکوه