تجديدآگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

تجديدآگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه


تجديدآگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

تجديدآگهي مزايده عمومي

اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

شهرداري ابركوه به استناد مجوز شماره 259 مورخ 09/04/98 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد كشتارگاه­ دام واقع در بلوار شاهد را بصورت اجاره به مدت يكسال از طريق مزايده عمومي با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان مي­توانند پس از دريافت اسناد مزايده قيمت هاي پيشنهادي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 20/06/98 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

  •   مبلغ پايه اجاره بها ماهيانه به مبلغ 000/000/8 ريال(هشت ميليون ريال) مي باشد.
  •  -درآمد حاصل از كشتار دام بايستي براساس تعرفه اي كه از طرف شهرداري و با مجوز شوراي محترم اسلامي شهر اخذ گردد.
  •   متقاضيان مي بايست مبلغ000/000/5 ريال سپرده شركت در مزايده به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابركوه واريز نمايند.
  •  متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قيد عبارت "مزايده اجاره كشتارگاه دام " برروي پاكت تحويلي الزامي مي باشد.)
  •  چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداري نمايد يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد مي­گردد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  •   سپرده بقيه شركت كنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده مسترد مي گردد.
  •       شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
  •     ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج مي باشد