بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از درمانگاه تامین اجتماعی و تقدیر و تجلیل از پرستاران

بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از درمانگاه تامین اجتماعی و تقدیر و تجلیل از پرستاران


بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از درمانگاه تامین اجتماعی و تقدیر و تجلیل از پرستاران

بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از درمانگاه تامین اجتماعی و تقدیر و تجلیل از پرستاران
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir