بازدید از مدارس

بازدید از مدارس


بازدید از مدارس

بازدید هفتگی شهردار ابرکوه از مدارس سطح شهرستان با هدف رفع مشکات و ارتباط نزدیک با دانش اموزان