ایجاد پارک حاشیه ای بلوار امام علی (ع) شهر ابرکوه

ایجاد پارک حاشیه ای بلوار امام علی (ع) شهر ابرکوه


ایجاد پارک حاشیه ای بلوار امام علی (ع) شهر ابرکوه

آگهی مناقصه عمومی                                                                     شماره مناقصه :          3149 /98

                                                                                                   شماره سامانه ستاد: 2098050205000003

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

 

محل تأمین اعتبار

1

 

ایجاد پارک حاشیه ای بلوار امام علی (ع) شهر ابرکوه

 

958/642/544/5

 

000/000/280

 

اعتبارات دولتی طرح تملک دارایی سرمایه ای

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به واحد ذیحسابی شهرداری ابرکوه و یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تاپایان وقت اداری مورخ 03/04/98 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: 04/04/98 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

 

 

یزد- ابرکوه- میدان امام حسین(ع)

تلفن : 32820531- 32820472    نمابر :32823097  035

www.abarkooh.ir

                                                                                                                                                                                                                                 شهرداری ابرکوه