آگهی مناقصه عمومی ( واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و ...)

آگهی مناقصه عمومی ( واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و ...)