آگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

آگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی


آگهی مناقصه عمومی موضوع: واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

آگهی مناقصه عمومی

موضوع: واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 822 مورخ 05/12/96 شورای محترم اسلامی شهر امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار تامین نیرو خدماتی واگذار نماید. متقاضیان می­توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت های پیشنهادی خود را از تاریخ 16/12/96  تا پایان وقت اداری 26/12/96 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ü      مبلغ پایه ماهیانه 000/500/29 ریال(بیست و نه میلیون وپانصد هزار ریال) می باشد.

ü      متقاضيان می بایست مبلغ 000/000/18 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز یا ضمانت نامه بانکی تهیه نمايند.

ü      متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل اسناد، کلیه پاکت ها(الف،ب) را داخل یک پاکت جداگانه قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 26/12/96 به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.(قید عبارت " نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.).

ü      کلیه پاکت ها روز یکشنبه مورخ 27/12/96 ساعت 10 صبح با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مناقصه اعلام می­گردد.

ü      چنانچه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می­گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ü      سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

ü      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ü      به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                                                                      شهرداری ابرکوه