آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی


آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 62 مورخ 03/02/97 شورای محترم اسلامی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را با شرایط ذیل بصورت اجاره یکساله به کانون­های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه واگذار نماید.متقاضیان می­توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 22/02/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

  • مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه 000/000/21 ریال(بیست و یک میلیون ریال) می باشد.
  • متقاضيان می بایست مبلغ 000/000/11 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز یا ضمانت نامه بانکی تهیه نمايند.
  • متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل اسناد داخل پاكت سربسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.(قید عبارت " تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
  • کلیه پاکت­ها روز یک شنبه مورخ 23/02/97 ساعت 10 صبح با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مناقصه اعلام می­گردد.
  • چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می­گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شهرداری ابرکوه