آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني


آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

آگهي مناقصه عمومي

واگذاري امور مربوط به نگهباني،نگهداري،پاسخگويي به تلفن واحد آتش نشاني و خدمات ايمني

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 917 مورخ 15/11/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز حداکثر تا تاریخ 25/12/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ü       مبلغ پایه قرارداد ماهیانه 44.000.000 ریال می باشد.

ü       متقاضيان می بایست مبلغ 27.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

ü       برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ü       شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ü       جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.

شهرداری ابرکوه