آگهي مزايده عمومي اجاره يكساله كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر

آگهي مزايده عمومي اجاره يكساله كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر


آگهي مزايده عمومي اجاره يكساله كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 10 مورخ 18/01/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد کلبه چوبی واقع در ضلع شمال شرقی پارک شهر را بصورت اجاره یکساله واگذار نماید.متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد از امور مالی حداکثر تا تاریخ 21/02/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ü     مبلغ پایه اجاره ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد.

ü     متقاضيان می بایست مبلغ 2.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

ü     برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ü     شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

ü     جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.