آگهي مزايده عمومي اجاره محوطه پارك موتوري سابق واقع در خيابان نظاميه به منظور داير نمودن روز بازار (جمعه بازار)

آگهي مزايده عمومي اجاره محوطه پارك موتوري سابق واقع در خيابان نظاميه به منظور داير نمودن روز بازار (جمعه بازار)


آگهي مزايده عمومي اجاره محوطه پارك موتوري سابق واقع در خيابان نظاميه به منظور داير نمودن روز بازار (جمعه بازار)

آگهي مزايده عمومي

اجاره محوطه پارك موتوري سابق واقع در خيابان نظاميه به منظور داير نمودن روز بازار (جمعه بازار)

شهرداري ابركوه به استناد مجوز شماره 91 مورخ 15/02/98 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد محوطه پارك موتوري سابق واقع در خيابان نظاميه را به منظور داير نمودن روز بازار (جمعه بازار)، منوط به يك روز در هفته را از طريق مزايده عمومي با شرايط ذيل بصورت اجاره يكساله واگذار نمايد. متقاضيان مي­توانند پس از دريافت اسناد مزايده قيمت هاي پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ 09/03/98  به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

ü      مبلغ پايه اجاره بهاء ماهيانه 000/000/30 ريال مي باشد.

ü      متقاضيان مي بايست مبلغ 000/000/18 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابركوه واريز نمايند.

ü      برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

ü      شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

ü      ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ü      جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.abarkooh.ir مراجعه نماييد.

 

 شهرداری ابرکوه