آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه


آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

آگهي مزايده عمومي

اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 259 مورخ 09/04/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد کشتارگاه­ دام واقع در بلوار شاهد را بصورت اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومي با شرایط ذیل به بخش خصوصي واگذار نماید. متقاضیان می­توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 30/05/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

  • مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه به مبلغ 000/000/8 ریال(هشت میلیون ریال) می باشد.
  • -درآمد حاصل از کشتار دام بایستی براساس تعرفه ای که از طرف شهرداری و با مجوز شورای محترم اسلامی شهر اخذ گردد.
  • متقاضيان می بایست مبلغ000/000/5 ریال سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزایده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قید عبارت "مزایده اجاره کشتارگاه دام " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
  • چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می­گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده مسترد می گردد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

شهرداری ابرکوه