آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه


آگهي مزايده عمومي اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

آگهي مزايده عمومي

اجاره كشتارگاه دام شهر ابركوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 222 مورخ 13/03/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره کشتارگاه دام واقع در بلوار شاهد را از طریق آگهی مزایده عمومي با شرایط ذیل به بخش خصوصي واگذار نماید لذا متقاضیان می­توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 25/04/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 • مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه به مبلغ 000/000/5 ریال(پنج میلیون ریال) می باشد.
 • درآمد حاصل از کشتار دام بایستی براساس تعرفه شهرداری و با مجوز شورای محترم اسلامی شهر اخذ گردد.
 • کلیه هزینه های پرسنلی(کارگر،ناظر بهداشتی ،ناظر شرعی و ...)،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات،امورجاری(آب،برق،گاز،تلفن و....)، به عهده پیمانکار می باشد.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ،مالیات و ارزش افزوده قرارداد و نیرو های تحت اختیار به عهده پیمانکار می باشد.
 • متقاضيان می بایست مبلغ000/000/3 ریال سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
 • متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزایده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قید عبارت "مزایده اجاره کشتارگاه دام " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
 • کلیه پاکت ها در روز سه شنبه مورخ 26/04/97 ساعت 8 با حضور اعضاء کمیسیون عالي معاملات گشایش و برنده مزایده اعلام می­گردد.
 • چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می­گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد مسترد خواهد گرديد.
 • سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده مسترد می گردد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد سپرده، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری ابرکوه