اولین حضور فعالین گردشگری با محوریت بوم گردیها در نمایشگاه بین المللی کشور