اولین حضور فعالین گردشگری با محوریت بوم گردیها در نمایشگاه بین المللی کشور

اولین حضور فعالین گردشگری با محوریت بوم گردیها در نمایشگاه بین المللی کشور