آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر

آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر


آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر

آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر