اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

شهروندان محترم
به اطلاع میرسـاند با توجه به اتـمام پـروژه ممـیزی شهر ابرکـوه، در راستای اجرای ماده 7 قانون عمران و شهرسازی و همچـنین توزیـع بـرگه های تشخیـص در سطـح شهر، شایسته است در صـورت عدم دریافت یا وجود مغایرت در اطلاعات مندرج در برگه های فوق با در دست داشتن مدارک ذیل به شهرداری ابرکوه واحد پاسخگویی برگ تشخیص مراجعه نمایید:
1)    اصل یا کپی شناسنامه و کارت ملی
2)    اصل یا کپی اسناد مالکیت
3)    اصل یا کپی پروانه ساختمانی
* بدیهی است عـدم مراجعه به منـزله دریـافت و تـایید مندرجات برگه تشخیص می باشد.