اصلاح هندسی پارک محله ای دروازه علی

اصلاح هندسی پارک محله ای دروازه علی