آسفالت خیابان های شمالی و جنوبی( طرح بازآفرینی شهری)

آسفالت خیابان های شمالی و جنوبی( طرح بازآفرینی شهری)