ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر

ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر


ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر

ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر
ابتدای بلوار نواب صفوی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir