احداث کانال دفع آبهای سطحی

احداث کانال دفع آبهای سطحی


احداث کانال دفع آبهای سطحی

احداث کانال دفع آبهای سطحی در خیابان میربرهان و اتصال به شبکه موجود که از رودخانه دولت آباد تا ابتدای خیابان میربرهان
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir