اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه

اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه


اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه

اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه
همراه با صندلی های محرک و عینکهای پنج بعدی
 این سینما فعالیت خود را در بوستان ملت بزودی آغاز می نماید.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir