مسير سايت

عوارض خودرو

توجه (مهم) :

در صورت وجود هر گونه مغایرت در

اطلاعات سامانه و سوابق پرداختی،

با در دست داشتن اصل فیش واریزی

به واحد درآمد شهرداری ابرکوه

مراجعه نمائید.

ذكر روز

آمار بازدیدکنندگان

000991
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
291
0
8298
0
291
30458
991
آی‌پی شما: 54.211.225.175
امروز: پنج شنبه، 10 فروردين 1396
 
 

وظایف شورا

1-انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1-شوراي اسلامي شهر مؤظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و استانداران مؤظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند. در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد. در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد. نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال نمايد (افزودن متن برابر مصوبه مورخ 4/8/1382 مجلس شوراي اسلامي).
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زيرخاتمه مي‌پذيرد:
الف- استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب-بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج-تعليق طبق مقررات قانوني.
د-فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2-بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.
3-نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4-همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5-برنامه‌ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمت اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط.
6-تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7-اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9-تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10-تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11-همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12-تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره –كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13-تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14-تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاري كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15-تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري تأييد و موافقت وزارت كشور.
16-تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17-نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19-نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20-تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21-نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23-نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر،خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24-تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25-تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26-تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27-تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28-وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29-وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30-نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره-كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي‌حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد. (الحاقي 6/7/1382)
31-شورا مؤظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند. (الحاقي 6/7/1382)
32-واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، مؤظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. (الحاقي 6/7/1382)
33-همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات. (الحاقي 6/7/1382)
34-بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني جهت تصويب نهائي. (الحاقي 6/7/1382)
سایر وجوه تأثیر گذاری شورا
یکی از جلوههای حضور شورای اسلامی تأثیر گذاریهائی است که در سایر نهادها و سازمانها صورت میگیرد و تأثیرات مستقیم آنها متوجه مردم است.
حضور نمایندگان شورا میتواند چگونگی تصمیمگیریها و تصمیم سازیهای کلان را به جامعه پیوند زند و اطلاعرسانی از چگونگی آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصل وظایف و اختیارات شورا ماده 78 مورد 5 قانون اصلاحیه شورای اسلامی مصوب 6/7/82 چنین بیان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کلیه شوراها در کمیتههای تخصصی مرتبط با وظایف دعوت به عمل آورند) با توجه به این ماده قانونی اراده قانونگذار بر این بوده که شورا در حیطه وظیفه خود حضور فعال و پررنگی در تمامی سطوح و همچنین کار گروهای مرتبط داشته باشند از جمله این کمیسیونها موارد زیر میباشند.
1ـ کمیسیون ماده 55:
در رابطه با تخریب و انتقال مشاغل و واحدهای آلاینده به خارج شهر میباشد که مرکب از سه نفر عضو به انتخاب شورا میباشد.
2ـ کمیسیون ماده 77:
کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورا میباشد که وظیفه آن رفع هر گونه اختلاف بین مودی (شهروندان) و شهرداری در مورد عوارض است.
3ـ کمیسون ماده صد (تجدید نظر)
طبق ماده صد شهرداری (1344) ساکنان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع کار ساختمانی باید از شهرداری پروانه یا مجوز قانونی را بگیرد. و بر طبق تبصره 1 همین ماده کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و شورای شهر میباشد که به موارد خلاف رسیدگی میگردد.
در صورتی که شهرداری یا مالک به رای کمیسیون بدون اعتراض داشته باشد به کمیسیون ماده صد تجدید نظر ارجاع میگردد.
4ـ کمیسیون ماده نوسازی و عمران شهری
با حضور 3 نفر از افراد محلی مطلع و بصیر در تقویم املاک با معرفی شورای شهر، وزارت کشور و دادگستری تشکیل میگردد وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات راجع به اختلافات مساحت اراضی، مستحدثات، املاک، حقوق کسب و پیشه و غیره است.
5 ـ کمیسیون ماده 5
وظیفه کمیسیون بررسی طرحهای شهری و تغییرات آنها در هر استان میباشد که اعضای آن استاندار، شهردار و رئیس شورای شهرستان، نمایندگان مسکن و شهرسازی، مهندسین مشاور و بعضی دستگاههای اجرایی مرتبط میباشد.
6ـ عضویت در هیأت بدوی و تجدید نظر ادعای کفالت در نظام وظیفه.
وظیفه آن رسیدگی به وضع مشمولانی است که ادعای تکفل دارند با عضویت نماینده شورا، بخشدار محل، رئیس نظام وظیفه نماینده سپاه و نماینده دادستان تشکیل میگردد.
7ـ کمیسیون ماده 64 (کمیسیون تقویم املاک)
این کمیسیون به دعوت اداره دارایی محل و با عضویت 3 نفر نماینده شورا جهت تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی املات تشکیل میگردد (سالیانه یک بار)
8ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان
شورایی است مرکب از امام جمعه، فرماندار، رئیس آموزش و پرورش و رئیس شورای شهرستان جهت تصمیمگیری و برنامهریزی مسائل آموزش و پرورش شهرستان
9ـ شورای حل اختلاف دادگستری
بر اساس ماده 189 قانون برنامهریزی سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی این شورا با عضویت نماینده شورا، دادگستری و یک نفر معتمد (با انتخاب هیأتی مرکب از رئیس قضایی، فرماندار، امام جمعه، و نماینده نیروی انتظامی) تشکیل میگردد.
غیر از موارد فوق شورا در کمیسیونها و هیأتهای زیر نیز عضو رسمی بوده و حضور فعال دارد.
1ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی
2ـ هیأت امنای کتابخانههای عمومی
3ـ هیأت نظارت بر تأسیس و فعالیت سازماندهی غیر دولتی
4ـ کمیسیون نظارت بر اصناف
5ـ کمیسیون مرکزی مأموریت اعضای شورای اسلامی به خارج از کشور
6ـ ستاد توانمندسازی و سازماندهی اسکان غیر رسمی
7ـ ستاد هیأت زکات

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شعار سال 1395

اوقات شرعی

سامانه ارسال پیامک