هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سیدابوالفضل کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد

يزد مركز دانش ، مركز هنر ، مركز كار و تلاش و ابتكار و مركز ايمان و دين باوري است

  • ساماندهی فضای سبز
  • پارکهای درون محله ای
  • احداث خیابان
  • احداث بلوار
  • آسفالت
  • پیاده رو سازی
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
  • سامانه نظام جامع آماری
  • مرکز آمار ایران
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد